Ρύποι

New

NAMEDESCRIPTIONMAXIMUM WEEKLY INTAKEUNITOTHER FOODSDelete
Δισφαινόλη ΑΗ δισφαιν...28µg/kgdelete
GalaxolideΤο ΗΗCB κα...3500µg/kgdelete
TonalideΤο ΑΗΤΝ κ...350µg/kgdelete
ΜεθυλοπαραμπένΤο μεθυλο...17500µg/kgdelete
ΤρικλοσάνηΗ τροκλοσ...329000µg/kgdelete
ΜεθυλυδράργυροςMethylmercury is ...1.3µg/kgΚρέας και...delete
Πολυκυκλικός Αρωματικός Υδρογονάνθρακας (PAH)Οι πολυκυ...2380µg/kgΚρέας και...delete
Υπερφθορονοναϊκό οξύ (PFNA)Τα υπερφθ...1330µg/kgdelete
Υπερφθοροοκτανοκό οξύ (PFOA)Το PFOA είν...0.006µg/kgdelete
Σουλφονικό υπερφθοροοκτάνιο (PFOS)Τα υπερφθ...0.013µg/kgΓαλακτοκ...delete
Υπερφθοροκεντανοϊκό οξύ (PFUnA)Το PFUnA είμ...7µg/kgdelete
Εξαβρωμοκυκλοδωδεκάνιο (HBCD)Το HBCD είν...5530µg/kgdelete
Τετρα-βρωμοδιφαινυλαιθέρας (PBDE47)To PBDE47 είν...2163µg/kgdelete
Πεντα-βρωμοδιφαινυλαιθέρας (PBDE99)Το εμπορι...84µg/kgdelete
Τετραβρωμοδιφαινόλη Α (TBBPA)Το ΤΒΒΡΑ ...112000µg/kgdelete
4-Μεθυλοβενζυλιδενο καμφοράΤο 4-MBC είν...1750µg/kgdelete
Βενζοφαινόνη-1 (BP-1)H ΒΡ1 είνα...7000µg/kgdelete
Βενζοφαινόνη-3 (BP-3)Η ΒΡ3 είνα...14000µg/kgdelete
4-Mεθοξυκινναμωμικός 2-αιθυλεξυλεστέρας Το EHMC είν...31500µg/kgdelete
Σαλικυλικός 2-αιθυλεξυλεστέρας (ΕΗS)Το ΕΗS είν...1750µg/kgdelete
4-Μεθοξυκινναμωμικός ισοαμυλεστέρας Η ΙΜC είνα...31500µg/kgdelete
Ανόργανο ΑρσενικόΤο αρσενι...2.1µg/kgΔημητρια...delete
Βενλαφαξίνη Η βενλαφα...37.8µg/kgdelete